Đăng nhập

Quên mật khẩu

Video clip

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH

  • Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
  • Điện thoại: 0271.3567209-3568903-3568381 - 0271.3568939
  • E-mail: LRC@locninhrubber.vn - Website: www.locninhrubber.vn

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1  MINH QUỐC SANG BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 0913.643.430
2  PHAN TẤN HẢI PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 0903.618.732
3  NGUYỄN DUY TÂM  THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 0918.195.996
4  LÊ THANH NGHỊ THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 0944.027.979
5  VÕ HỮU PHÚC THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 0918.242.765
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY     
1  MINH QUỐC SANG CHỦ TỊCH HĐTV   0913.643.430 
2  PHAN TẤN HẢI  THÀNH VIÊN HĐTV  0903.618.732
3  NGUYỄN VĂN XUÂN  THÀNH VIÊN HĐTV  0918.509.268
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC    
1  PHAN TẤN HẢI  TỔNG GIÁM ĐỐC  0903.618.732
2  ĐẶNG KIM TUYẾN   PHÓ.TGĐ TT  0913.169.714
3  NGUYỄN DUY TÂM PHÓ.TGĐ  0918.195.996
4  LÊ THANH NGHỊ PHÓ.TGĐ  0944.027.979
5  VÕ HỮU PHÚC PHÓ.TGĐ  0918.242.765
KIỂM SOÁT VIÊN    
1  LÊ THỊ LÂM  KSV PTC  0919.372.295
2  NGUYỄN THỊ HẢI YẾN   KSV KIÊM NHIỆM  0982.568.851
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY     
1  LÊ THANH NGHỊ   CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN   0944.027.979
    ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY 
1  HÀ THÀNH CHUNG  BÍ THƯ ĐTN  0919.435.683