BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Ông MINH QUỐC SANG

Bí thư đảng ủy

Ông PHAN TẤN HẢI

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Ông NGUYỄN DUY TÂM

PHÓ BÍ THƯ TT ĐẢNG ỦY

Ông LÊ THANH NGHỊ

THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Ông VÕ HỮU PHÚC

THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

MINH QUỐC SANG

CHỦ TỊCH HĐTV

NGUYỄN VĂN XUÂN

THÀNH VIÊN HĐTV

NGUYỄN TRƯỜNG HẢI

THÀNH VIÊN HĐTV

PHẠM NGỌC TĂNG

THÀNH VIÊN HĐTV

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DUY TÂM

PHÓ.TGĐ

LÊ THANH NGHỊ

PHÓ.TGĐ

VÕ HỮU PHÚC

PHÓ.TGĐ

KIỂM SOÁT VIÊN

LÊ THỊ LÂM

KSV PTC

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

KSV KIÊM NHIỆM

0982.568.851

NGUYỄN THỊ PHƯỚC LINH

KSV KIÊM NHIỆM

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

LÊ THANH NGHỊ

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN THANH NIÊN

PHAN HỮU VINH

Phó Bí thư ĐTN

MAI QUAN VŨ

Phó Bí thư ĐTN