Năm 2022

VĂN BẢN ĐƠN VỊ
NỘI DUNG NGÀY CHUYỂN TẢI FILE

Giám sát nội bộ năm 2022

21-11-2022

11:04 AM

Chứng nhận Doanh nghiệp bền vững 2021 - 2022

16-11-2022

11:04 AM

Kế hoạch hoạt động QLRBV 2022

01-04-2022

02:25 PM

Sổ tay hệ thống FM

01-04-2022

11:04 AM

Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững năm PEFC - FM 2021 - 2022

01-03-2022

11:04 AM

Chứng chỉ Chuổi hành trình sản phẩm PEFC - CoC 2021 - 2022

01-03-2022

11:04 AM

ISO 9001:2015

20-01-2022

11:04 AM

ISO 14001:2015

20-01-2022

11:04 AM

Báo cáo xác định người dân tộc thiểu số cộng đồng địa phương

20-01-2022

11:04 AM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

20-01-2022

11:04 AM

Báo cáo đánh giá đa dạng sinh học

20-01-2022

11:04 AM

Báo cáo khu rừng có giá trị bảo tồn cao

20-01-2022

11:04 AM

Báo cáo đánh giá tác động xã hội

20-01-2022

11:04 AM

Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025

 

15-01-2022

11:04 AM

Chứng chỉ VILAS 17025:2017

03-01-2022

11:04 AM