STT
Hình ảnh
Họ tên
Chức vụ
ĐT/Email

VĂN PHÒNG

1
BÙI NGỌC TUẤN ANH
CHÁNH VĂN PHÒNG
0271.3567209
2
NGUYỄN THỊ THÙY NGA
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
0271.3567209
3
HỒ THỊ THU HÀ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
0271.3567209

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

1
NGUYỄN ĐỨC HUỲNH
KẾ TOÁN TRƯỞNG - TP. TCKT
0271.3567209
2
LÊ THỊ PHƯỚC LINH
PHÓ PHÒNG TCKT
0271.3567209
3
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
PHÓ PHÒNG TCKT
0271.3567209

TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

1
NGUYỄN TRƯỜNG HẢI
TRƯỞNG PHÒNG TCLĐ-TL
0271.3567209
2
TRƯƠNG THỊ KHÁNH TRANG
PHÓ PHÒNG TCLĐ-TL
0271.3567209
3
TRẦN HỒNG QUÂN
PHÓ PHÒNG TCLĐ-TL
0271.3567209

KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

1
NGUYỄN VĂN XUÂN
TRƯỞNG PHÒNG KHĐT
0271.3567209
2
LÊ TRẦN VINH HIỂN
PHÓ PHÒNG KHĐT
0271.3567209
3
HỒ VĂN DƯƠNG
PHÓ PHÒNG KHĐT
0271.3567209

THỊ TRƯỜNG - KINH DOANH

1
NGUYỄN XUÂN THÀNH
TRƯỞNG PHÒNG TTKD
0271.3567209
2
ĐINH THỊ KIM THI
PHÓ PHÒNG TTKD
0271.3567209
3
NGUYỄN VĂN ĐẠO
PHÓ PHÒNG TTKD
0271.3567209

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

1
HỒ THỊ THU AN
TRƯỞNG PHÒNG QLKT
0271.3567209
2
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
PHÓ PHÒNG QLKT
0271.3567209
3
TRẦN THỊ OANH
PHÓ PHÒNG QLKT
0271.3567209
4
NGUYỄN TRƯỜNG VŨ
PHÓ PHÒNG QLKT
0271.3567209

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1
VÕ CÔNG THÀNH
TRƯỞNG PHÒNG QLCL
2
ĐỖ CHÍ TÂM
PHÓ PHÒNG QLCL
3
NGUYỄN HƯƠNG MAI
PHÓ PHÒNG QLCL

THANH TRA - BẢO VỆ - QUÂN SỰ

1
NGUYỄN TRỌNG HIẾU
TRƯỞNG PHÒNG TTBV-QS
0271.3567209
2
VŨ VĂN THẠCH
PHÓ PHÒNG TTBV-QS
0271.3567209
3
NGUYỄN THÁI ĐÔNG
PHÓ PHÒNG TTBV-QS
0271.3567209