Năm 2023

VĂN BẢN ĐƠN VỊ
NỘI DUNG NGÀY CHUYỂN TẢI FILE

Báo cáo đánh giá đa dạng sinh học và khu rừng có giá trị bảo tồn cao

03-01-2024

03:31 PM

Báo cáo Kết quả bảo vệ hành lanh ven suối và khắc phục xói mòn năm 2023

31-12-2023

09:46 AM

Báo cáo đánh giá tác động xã hội

31-12-2023

09:45 AM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

31-12-2023

09:45 AM

Quy trình khai thác gỗ từ cây cao su

31-12-2023

09:45 AM

Quy trình thanh lý rừng cao su

31-12-2023

09:44 AM

Quy trình xác định rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF)

31-12-2023

09:44 AM

Quy định xử lý cây ngã đổ trên vườn cây cao su

31-12-2023

09:44 AM

Quy định về việc nhận dạng gỗ và mủ tại vườn cây cao su

31-12-2023

09:43 AM

Quy định về trồng xen canh trên vườn cây cao su

31-12-2023

09:43 AM

Quy định về tham vấn cộng đồng địa phương và người dân tộc

31-12-2023

09:43 AM

Quy định về quan hệ cộng đồng và giải quyết khiếu nại đền bù

31-12-2023

09:43 AM

Quy định về hoạt động quản lý sâu bệnh hại cỏ dại

31-12-2023

09:42 AM

Quy định về hoạt động quản lý sản xuất cây giống cao su

31-12-2023

09:42 AM

Quy định về hoạt động quản lý quy trình khai hoang và thiết kế lô

31-12-2023

09:42 AM

Quy định về hoạt động quản lý Quy định trình chăm sóc, thu hoạch mủ cao su

31-12-2023

09:42 AM

Quy định về hoạt động quản lý kỹ thuật trồng mới tái canh cao su

31-12-2023

09:41 AM

Quy định về hoạt động quản lý chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản

31-12-2023

09:41 AM

Quy định về hoạt động quản lý canh tác nhằm giảm thiểu xói mòn

31-12-2023

09:40 AM

Quy định công tác quản lý đất đai

31-12-2023

09:40 AM