BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CHÚC MỪNG CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG IV VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016

BTV CÔNG ĐOÀN CÔNG TY 
CHÚC MỪNG
CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG IV
VỀ TRƯỚC KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2016 

 
STT HỌ VÀ TÊN  NĂM SINH  ĐƠN VỊ  TỶ LỆ (%) NGÀY HOÀN THÀNH
NAM NỮ
1  Nguyễn Thị Mai   1976 Đội 2 112,5 10/11/2016
2  Nguyễn Thị Thu Vân   1977 Đội 2 107,7 18/11/2016
3  Ngô Thị Minh Nguyệt   1981  Đội 2  105,3 20/11/2016 
4  Trần Quang Tuấn 1974   Đội 2 102,5  26/11/2016 
5  Đỗ Thị Hương   1981 Đội 2 100,1  30/11/2016 
6  Toàn Thủ Quáng 1970   Đội 3 109,4  11/11/2016 
7  Bùi Văn Tiến 1975    Đội 3 109,3  11/11/2016 
8  Mai Phi Cân  1978   Đội 3 108,1  14/11/2016 
9  Trần Thị Tuyết Nga   1983 Đội 3 107,8  15/11/2016 
10  Nguyễn Thị Hương   1975  Đội 3 104,9  24/11/2016 
11  Trần Thị Hồng Nhung    1985  Đội 3  103,0  26/11/2016 
12  Nguyễn Thị Hà    1980  Đội 3  102,9  26/11/2016 
13  Nguyễn Thị Chung    1975  Đội 3 101,2  28/11/2016 
14  Thị Xuân Hoa    1991 Đội 3 100,1  30/11/2016 
15  Hà Thị Mẫn    1984 Đội 3  100,3  30/11/2016 
16  Trần Phước Long  1982   Đội 3  100,1  30/11/2016 
17  Phạm Thị Hồng    1984  Đội 3 100,1  30/11/2016 
18  Nguyễn Thị Thùy Linh   1988  Đội 3 100,2  30/11/2016 
19  Hoàng Thị Điền    1979  Đội 3 104,1  04/12/2016 
20  Thị Mương    1981  Đội 3  104,0  04/12/2016 
21  Phan Thị Xí    1976 Đội 3 103,9  04/12/2016 
22  Hà Thị Hương Sen     1978  Đội 3 103,8  04/12/2016 
23  Điểu Khánh  1997   Đội 3 103,6  05/12/2016 
24  Phạm Văn Dũng   1973   Đội 4 103,6  05/12/2016 
25  Nguyễn Thanh Tiến  1990   Đội 4 108,8  14/11/2016 
26  Nguyễn Minh Phong  1981   Đội 4 106,3  17/11/2016 
27  Vũ Công Định  1963   Đội 4 105,1  21/11/2016 
28  Trần Thanh An  1974   Đội 4 104,1  22/11/2016 
29  Lê Anh Thừa  1990   Đội 4 104,0  22/11/2016 
30  Đỗ Văn Minh  1990   Đội 4 100,4  30/11/2016 
31  Lê Thị Hồng    1987 Đội 4 100,2  30/11/2016 

 


Đ/c Trần Thanh Tùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân
hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2016. 

Nguồn: Thành Được - Công đoàn Công ty